Artikkeli / 2.11.2023

Helen Sähköverkon hiilijalanjäljen laskenta

Sähköverkon rooli yhteiskunnassa kasvaa koko ajan yhä tärkeämmäksi. Sähköverkko toimii vihreän siirtymän mahdollistajana, ja sillä on merkittävä rooli energiamurroksessa. Esimerkiksi Helsingissä yhä suurempi osa lämmöstä tuotetaan sähköllä, kun tulevina vuosina siirrytään asteittain pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Yhteiskunta on siis yhä riippuvaisempi luotettavasta sähköverkosta.

Kestävän energiajärjestelmän tavoitteeseemme kuuluu myös sähköverkon ympäristövaikutusten arviointi. Teetimme alkuvuodesta 2023 diplomityön, jossa arvioitiin sähköverkon liiketoiminnan hiilijalanjälki laajemmin. Koska ostamme palveluita laajasti kumppaneiltamme, ulotimme laskennan koskemaan koko arvoketjua eli hankintoja ja toimitusketjua.

Vuonna 2022 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästömme olivat 13416 tonnia CO2-ekvivalenttia. Arviointi on tehty GHG-protokollan ohjeita noudattaen, jonka mukaan päästöt jaetaan kolmeen laskentatasoon eli scopeen.

Ensimmäisen laskentatason (scope 1) päästöt syntyvät meillä pääsääntöisesti SF6-kaasun vuodoista. SF6-kaasua käytetään eristekaasuna kytkinlaitoksissa.

Toisen laskentatason (scope 2) päästöjä meillä syntyy itse käytetystä sähköstä ja energiasta. Häviösähkön hankimme sertifioidusti CO2-vapaana, joka vähentäntää huomattavasti meidän omaa ympäristökuormitusta.

Kolmannen laskentatason (scope 3) päästöt syntyvät toimitusketjussa ja hankinnoissa. Helen Sähköverkko ostaa laajasti verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä palveluita, jotka muodostavat suurimman osuuden omasta hiilijalanjäljestä (noin 95 prosenttia).

Diplomityön ja laskentatulosten ansiosta meille muodostui kattava kuva siitä, mitkä ovat kriittisimmät päästölähteemme. Laskennan tuloksia tullaan hyödyntämään kumppanuuksiemme johtamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Koska merkittävin osa hiilijalanjäljestämme syntyy toimitusketjusta, on meille erittäin tärkeää kehittää yhdessä kumppaniemme kanssa hiilineutraalisuuteen tähtääviä ratkaisuja.

Voit lukea lisää Helen-konsernin hiilineutraalisuusohjelmasta.

Helenin hiilineutraalisuusohjelma

Lue lisää aiheesta

Vastuullisuus