Kehittämissuunnitelman asiakaskuulemisen 2024 kyselyn arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Helen Sähköverkko Oy (y-tunnus: 2035428-7, Helen Sähköverkko Oy, 00090 HELEN). Helen Sähköverkko Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä ”Helen Sähköverkko” tai ”Järjestäjä”.

Arvonnan säännöt


Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä. Osallistuminen tapahtuu seuraavasti: Helen Sähköverkon asiakaskuulemisen arvontaan osallistut vastaamalla asiakaskuulemiskyselyyn ja jättämällä yhteystietosi.


Osallistuminen


Arvontakampanjaan voi osallistua vastaamalla Helen Sähköverkon asiakaskuulemiskyselyyn ja vahvistamalla arvontaan osallistumisen kyselyssä. Osallistuminen vaatii myös yhteystietojen jakamisen. Arvontoja on yksi, jossa arvomme kaikkien vastanneiden ja arvontaan osallistuneiden kesken yhteensä 11 palkintoa.


Osallistujat ja osallistumisoikeus


Arvontaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt, jotka täyttävät osallistumislomakkeen todetun mukaisesti. Helen Sähköverkolla tai Helen Oy:ssä työskentelevät henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan. Arvontaan osallistuminen ei edellytä Helen Sähköverkon tai Helen Oy:n asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista tai lupaa muuhun kuin arvontaan liittyvään yhteydenottoon. Osallistuja vastaa näiden sääntöjen ja niiden perusteella Järjestäjän tekemien päätösten vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista.


Osallistumisaika


Arvontaan voi osallistua 1.5.–31.5.2024 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumishakemuksia ei hyväksytä mukaan arvontaan. Vastuu kyselylomakkeen täyttämisestä osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää arvonta tai muuttaa arvonnan aikataulua. Mikäli arvonta keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.


Palkinto


Kaikkien arvontaan osallistumisaikana osallistujien kesken arvotaan yhteensä 11 palkintoa, joista kymmenen (10) kappaletta on viidenkymmenen euron (50 €) arvoista GoGift superlahjakorttia sekä yksi (1) Apple iPad Air 2022 (64GB WiFi). Yksittäinen palkinto sisältää yhden lahjakortin tai yhden iPadin. Palkinnon lunastus on mahdollista vain Suomessa. Palkinnon lunastuksen ajankohdasta sovitaan tarkemmin arvonnan voittajan kanssa.


Palkintoehdot


Palkintoja arvotaan yhteensä 11 kappaletta. Arvonnan voittajiin ollaan yhteydessä sähköpostilla. Tämän jälkeen palkinto toimitetaan postitse noin kahden päivän kuluessa yhteystietojen saamisesta. Arvontaan osallistumisaikana osallistunut voi voittaa yhden palkinnon. Lunastamatonta palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi, eikä sitä voi myydä/välittää eteenpäin tai siirtää toiselle henkilölle. Osallistuja vastaa palkinnon vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista. Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle, vaan palkinto arvotaan mahdollisimman pian uudestaan arvontaan osallistumisaikana osallistuneiden kesken.


Järjestäjän vastuu


Järjestäjä ei vastaa osallistujien yhteystiedoissa tai muissa osallistujien antamissa tiedoissa olevista virheistä tai tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, virheestä osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisen esteistä tai ongelmista. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään.


Henkilötietojen käsittely


Arvonnan voittajilta pyydetään henkilötietoja palkinnon toimittamista varten. Järjestäjä kerää voittajalta osallistumisen yhteydessä osallistujan nimen ja sähköpostiosoitteen. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Järjestäjä käsittelee tietoja ja niihin sisältyviä henkilötietoja vain tämän arvonnan toteuttamiseksi ja ottaakseen yhteyttä tämän arvonnan voittajaan ja luovuttaakseen palkinnon voittajalle. Henkilötietojen käsittely on tarpeen Järjestäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi. Järjestäjä säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, mikä on tarpeen edellä mainittua käyttötarkoitusta varten, ellei lainsäädäntö edellytä henkilötietojen pidempää säilyttämistä. Mikäli osallistuja on Helen Sähköverkon asiakas, henkilötietoja käsitellään muutoin soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Helen Sähköverkon verkkosivustolta (https://www.helensahkoverkko.fi/yhteystiedot/asiakaspalvelu/hinnastot-ja-ehdot/helen-sahkoverkko-oyn-asiakasrekisteri) löytyvien henkilötietojen käsittelyä koskevien käytäntöjen mukaisesti.


Osallistujalla on oikeus tehdä omia henkilötietojaan koskeva tarkastuspyyntö ja saada jäljennös käsitellyistä henkilötiedoistaan. Osallistujalla on lisäksi tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, vaatia henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tietosuojalainsäädännössä mainituissa tilanteissa, pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista tai saada henkilötietonsa siirretyksi järjestelmästä toiseen tietyissä olosuhteissa.


Osallistuja voi käyttää henkilötietojen käsittelyä koskevia oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Helenin asiakaspalveluun (puh. 09 617 8090 ma-pe klo 9–17) tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tietosuoja@helen.fi. Järjestäjä toteaa selvyydeksi, että kaikki rekisteröidyn oikeudet eivät ole rajoittamattomia. Osallistujaa pyydetään kertomaan yhteydenotossaan tarkemmin, mitä oikeutta ja missä laajuudessa oikeutta halutaan käyttää.

Muut ehdot


Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaan osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Järjestäjällä on oikeus osallistumisaikana muuttaa näitä sääntöjä tai oikaista näitä sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Arvontaan ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, Järjestäjän tekemiä päätöksiä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä, lainvastaisia tai muita vastaavia keinoja.