Nyhet / 22.1.2024

Byggandet av stamnätets kabelförbindelse till Helsingfors börjar under våren

Byggandet av stamnätets jordkabelförbindelse till Helsingfors påbörjas under våren. Helen Elnäts, Helsingfors stads och Fingrids gemensamma projekt är ett svar på den ökande elförbrukningen i huvudstaden och främjar den gröna omställningen. Byggandet av förbindelsen från Fagersta i Vanda till Vik i Helsingfors påbörjades i december med att trädbestånd avlägsnades längs kabelrutten och på byggarbetsplatserna. Projektet fortskrider enligt tidsplanen och beräknas vara klart under 2026.

Kabelförbindelsen möjliggör grön omställning

Kabelförbindelsen för 400 kilovolt beräknas bli färdig under 2026. När förbindelsen har blivit färdig kommer den att gå från elstationen i Västersundom i Vanda till en ny elstation i Gammelstaden, i Energikvarteret i Viksstranden i Helsingfors.

Den gröna omställningen ökar behovet av elöverföring. Kabelförbindelsen svarar för den ökande elförbrukningen.

- Investeringar i elnätet spelar en central roll för att möjliggöra den gröna omställningen. Det gemensamma projektet är betydelsefullt för Helen Elnät, eftersom det gör det möjligt för oss att ansluta nya kunder till vårt nät. För vår del skapar det pågående elstationsprojektet i Viksbacka beredskaper att ansluta oss till Fingrids elstation för 400 kilovolt i Gammelstaden år 2026, berättar utvecklingsdirektör Markku Hyvärinen hos Helen Elnät.

Samtidigt möjliggör den nya kabelförbindelsen de elnätsarrangemang som krävs för byggandet av den så kallade Västra boulevardstaden på andra sidan Helsingfors, i omgivningen till Vichtisvägen och Hoplaksvägen. Även de luftledningar för 110 kilovolt högspänning som är belägna där kan placeras under jord när elnätet har förstärkts. Då frigörs det områden för kompletteringsbyggande.

- Den jordkabel som byggs nu kommer till stor del att ligga under grönområden samt i ett gatuområde i Viksstranden, längs vilket man planerar att bygga nytt. Ur Helsingfors stads synvinkel är projektet viktigt både för omställningen till grön energi och för utvecklingen av stadsstrukturen, berättar specialsakkunnig Pekka Tirkkonen vid stadsmiljösektorn.

Projektet fortskrider enligt plan

År 2023 undertecknade Helsingfors stad, Helen Elnät och Fingrid ett samarbetsavtal om genomförandet av en elöverföringsförbindelse för 400 kilovolt till Helsingfors. Dessutom fick kabelrutten ett beslut om inlösningstillstånd av Lantmäteriverket, och upphandlingsprocesserna för kabeln, byggandet av kabelrutten och elstationerna framskred under hösten 2023.

- Projektet har framskridit enligt överenskommen tidtabell och budget, samt i gott samarbete med avtalsparterna, myndigheterna och intressentgrupperna, säger projektdirektör Risto Ryynänen hos Fingrid.

De största entreprenörerna och leverantörerna är Hitachi Energy Finland Oy för elstationerna, Tamini Trasformatori S.r.l. (Italien) för krafttransformatorn, Hyosung Heavy Industries Corporation (Sydkorea) för 400-kilovoltsreaktorn, GRK Suomi Oy och Lännen Alituspalvelu Oy för byggandet av kabelrutten och Demirer Kablo (Turkiet) för 400-kilovoltskabeln.

Dessutom ansvarar Arkkitehtitoimisto Olla Oy och A-Insinöörit Suunnittelu Oy för projekteringen av elstationerna i Gammelstaden och Västersundom, och Ramboll Finland Oy fortsätter som byggkonsult och konstruktör av kabelrutten.

Läs mer om ämnet

Kehityshanke