Helen Elnät Ab:s kundregister

Uppdaterad 10.10.2022

Registeransvarig

Helen Elnät Ab
Postadress: 00090 Helen
Tfn: 09 6171
FO-nummer 2035428-7

Registrets namn

Helen Elnät Ab:s kundregister

Grund för förande av registret

8 § 1 mom. 1, 2, 5, 6 och 7 punkten i personuppgiftslagen.

Registrets ändamål

Personuppgifterna för Helen Elnät Ab:s nuvarande och tidigare kunder används i enlighet med personuppgiftslagen för att:

 • sköta och utveckla kundrelationen mellan Helen Elnät Ab och dess kunder
 • underhålla, erbjuda, utveckla och leverera Helen Elnät Ab:s produkter och tjänster samt sköta Helen Elnät Ab:s interna och externa uppgifter i samband med produkterna och tjänsterna
 • marknadsföra produkterna och tjänsterna och sälja dem på distans
 • övervaka och driva in betalningar
 • telefoninspelningar i registret används för att fastställa samtalsinnehåll, vid utbildning av kundtjänstpersonalen och vid undersökningar av servicenivån.

Innehåll i registret

Följande uppgifter samlas i registret:

 • namn
 • ålder eller födelseår
 • personbeteckning
 • kön
 • modersmål
 • kontaktuppgifter så som telefonnummer, e-postadress och övriga adressuppgifter
 • direktmarknadsföringstillstånd och -förbud som kunden meddelat samt en identifikationsuppgift för den registrerade
 • uppgifter som hänför sig till kategoriseringen av kunden
 • telefonsamtal som spelas in mellan kunderna och Helen Elnät Ab:s kundtjänst
 • uppgifter som hänför sig till kundens användning av tjänster
 • uppgifter som hänför sig till kundens betalningsbeteende
 • uppgifter om energiförbrukningsplatsen
 • uppgifter om apparaterna på förbrukningsplatsen
 • uppgifter om energiförbrukningen

Regelmässiga uppgiftskällor

Registret uppdateras med uppgifter som erhållits från kunderna i samband med offertförfrågningar, beställningar, avtal eller andra kontakter kring ärendet samt med energiförbrukningsuppgifter från energimätarna som installerats på kundens förbrukningsplatser.

Uppgifterna i registret kan även uppdateras från externa informationskällor så som Suomen Asiakastieto Oy:s register.

Alla kundsamtal till Helen Elnät Ab kan spelas in.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter från Helen Elnät Ab:s kundregister lämnas i regel inte ut till utomstående. Uppgifter kan lämnas ut i enlighet med registrets användningssyfte till Helen Elnät Ab:s samarbetspartners, tjänsteleverantörer eller underleverantörer. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter på det sätt som gällande lagstiftning förutsätter. Telefoninspelningar kan tillfälligt lämnas ut till ett forskningsinstitut för bedömning av kundservicens kvalitet. Då måste forskningsinstitutet förbinda sig att antingen återlämna eller förstöra inspelningarna omedelbart efter att undersökningen slutförts. En del av de servrar som används vid administrationen av kunduppgifterna kan vara belägna utanför EU eller EES.

Principerna för skydd av registret

Uppgifterna i kundregistret samlas i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra tekniska metoder. Åtkomsträtt till uppgifterna har endast Helen Elnät Ab:s anställda eller aktörer som Helen Elnät Ab bemyndigat och som behöver uppgifterna i sitt arbete. Helen Elnät Ab förutsätter att företagets personal och samarbetspartners förbinder sig att hemlighålla kunduppgifterna. De har användarnamn och lösenord till registret.

Rätt till insyn, förbudsrätt och rätt att få uppgifter rättade

Enligt 26 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att kontrollera uppgifterna om honom och yrka på rättelse av felaktiga uppgifter i registret. Den registrerade har också rätt att förbjuda Helen Elnät Ab att behandla uppgifter om honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

Begäran om insyn och rättelse samt meddelande om användning av förbudsrätt ska skickas skriftligen och undertecknad till Helen Ab, Kundtjänsten, Kampgränden 2, 00090 Helen eller till asiakaspalvelu@helen.fi.

25.3.2014

För mer information