Nyhet / 29.5.2023

Kabelprojektet i Helsingfors har gått in i genomförandefasen

Den underjordiska kabelförbindelsen för 400 kilovolt som har planerats i samarbete mellan Helen Elnät, Helsingfors stad och Fingrid har övergått från planering till genomförande. När den nya kabelförbindelsen blir klar 2026 kommer dubbelt så mycket el att överföras i Helsingfors.

Tiedote Helsingin kaapelin reitti.png

Rutten för jordkabeln är markerad med rött på kartan. Bild: Fingrid Abp

Finlands stamnätsbolag Fingrid fattade i december 2022 ett investeringsbeslut om byggandet av kabelförbindelsen, värt över hundra miljoner euro. Under våren undertecknade Helen Elnät, Helsingfors stad och Fingrid ett samarbetsavtal om genomförandet av elöverföringsförbindelsen för 400 kilovolt i Helsingfors.

I samarbetsavtalet ingår byggande av en ny kabelförbindelse för 400 kilovolt från Vanda elstation i Västsund till energikvarteret Viksstranden i Helsingfors, till den nya elstationen Gammelstaden som byggs i området.

Kabelförbindelsen behövs på grund av den ökande elförbrukningen och möjliggör samtidigt de elnätsarrangemang som krävs för byggandet av Västra boulevardstaden.

Byggandet av förbindelsen inleds nästa år

- Ansökan om inlösningstillstånd för kabelförbindelsen har lämnats till Lantmäteriverket under våren. Under det här året fortsätter vi upphandlingsprocesserna för byggandet av 400-kilovoltskabeln, kabelrutten och elstationerna, säger projektdirektör Risto Ryynänen från Fingrid.

Helsingfors stadsfullmäktige godkände detaljplanen för energikvarteret Viksstranden i april. I detaljplaneändringen ingår bland annat byggandet av en ny gatuförbindelse till området. Den nya gatuförbindelsen kommer att fungera som en placeringsplats för jordkabelförbindelsen och möjliggöra transport av stora transformatorer till området.

Målet är att detaljplanen för energikvarteret Viksstranden ska vara lagakraftvunnen och att inlösningstillstånd för kabelrutten ska ha beviljats under hösten. Byggandet inleds våren 2024 och kabelförbindelsen ska vara klar för påbörjande av idrifttagning hösten 2026.

Kabelförbindelsen främjar den gröna omställningen och förverkligandet av Västra boulevardstaden

En ny kabelförbindelse behövs eftersom elförbrukningen i huvudstadsregionen ökar och samtidigt minskar den lokala elproduktionen, eftersom Helen påskyndar till kolneutral energiproduktion.

- Ett uttryck för den gröna omställningen är det ökande behovet av elöverföring. Mer elöverföringskapacitet behövs också i huvudstaden. Fingrids kabelförbindelse för 400 kilovolt är en viktig möjliggörare för den gröna omställningen i vår region, säger Markku Hyvärinen, utvecklingsdirektör hos Helen Elnät.

Dessutom planerar Helsingfors stad ett kompletteringsbyggande, det vill säga den så kallade Västra boulevardstaden runt Vichtisvägen och Hoplax som en del av Haga, Munksnäs och Sockenbacka. Med hjälp av Fingrids nya kabelförbindelse kan markområden frigöras för byggande.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet