Beställ elanslutning till fastigheten

Om du ska bygga en fastighet behöver du en elanslutning från ditt lokala elnätsbolag. Större byggprojekt behöver en separat arbetsplatsanslutning för byggtiden. Det lönar sig att beställa den slutgiltiga elanslutningen i början av projektet, genast när du har fått elplanerna och bygglovet. I Helsingfors levereras elanslutningarna av Helen Elnät.

Beakta följande före du beställer

Bygge av elnätet kräver alltid ett separat grävtillstånd och det är viktigt att samordna tidtabellerna för byggplatsen och anslutningsbygget. Kom ihåg att hålla vår nätverksentreprenör uppdaterad om tidtabellerna vid din byggplats. Observera att en flytt av tidpunkten för genomförandet orsakar en flera veckors förändring på genomförandet av anslutningen på grund av tillståndsprocessen för grävarbetet.

Före du inleder objektets elplanering lönar det sig att läsa planerings- och entreprenadanvisningar för elinstallationer (på finska).

Så här går ärendet framåt

Beställ en elplan av elplaneraren som fastställer storleken på anslutningen som lämpar sig för objektet.

Elplaneraren levererar elplanerna till Helen Elnät för granskning.

Beställ elanslutningen med beställningsblanketten.
Beställningen behandlas smidigt när du meddelar korrekt information i samband med beställningen.

Skriv under avtalet.

Helen Elnät beställer anslutningen av elnätsentreprenören som avtalar om anslutningen.

Din elentreprenör levererar den allmänna blanketten om koppling av anslutningen.

Gör upp ett elavtal med din elförsäljare. Vid behov får du driftställets nummer via Helen Elnät.

Vi kopplar anslutningen för ditt bruk.

Vilken information behöver jag för beställningen?

Lågspänningsanslutning

 • Fastighetsbeteckning på fastigheten som ansluts
 • Huvudsäkringens storlek
 • Elentreprenörens kontaktuppgifter (du kan också skicka uppgifterna senare)
 • Situationsplan
 • Huvudcentralsschema
 • Huvudledningsschema
 • Mätningscentralsschema
 • Fastighetscentralsschema

Medelspänningsanslutning

 • Fastighetsbeteckning på fastigheten som ansluts
 • Transformatorernas totala kapacitet
 • Elentreprenörens kontaktuppgifter (du kan också skicka uppgifterna senare)
 • Situationsplan
 • Medelspänningsschema
 • Energimätningens kopplingsschema
 • Ställverkets monterings- och mätningsritning
 • Planbild av transformatorlokalen
 • Sektionsbild av transformatorlokalen
 • Kabelrutt
 • Jordningsschema
 • Ställverkets kretsschema