Elöverföringspriser

Överföringsavgiften består av kostnader för elöverföring och underhåll av elnätet – reparation, utveckling och förnyande av nätet och byggande av helt nytt nät.

Överföringspriser i Helsingfors

I elöverföringspriset ingår övervakning av nätdriften och felservice 24 timmar per dygn, reparation av fel samt telefon- och internettjänster. Nätbolaget ansvarar också för mätningen av din elförbrukning.

Förutom nätbolagets överföringsavgift tillkommer även elskatt, statens försörjningsberedskapsavgift och moms på elöverföringen. Elöverföringen kan inte konkurrensutsättas utan köps från nätinnehavaren i det område där den nätanslutna byggnaden befinner sig.

Nätbolagets verksamhet regleras av myndigheterna. Helen Elnät Ab sköter elöverföringen och eldistributionen i nästan hela Helsingfors.

 

Anvisning till konsumenter för lösning av tvister

Om en meningsskiljaktighet som rör ett nätavtal inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande.

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden bör konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning.